Warunki świadczenia usług

Voor uw en onze zekerheid

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verkoper/uitvoerder – Nonhebel - en koper/klant/opdrachtgever - gesloten koopovereenkomsten mits uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
Alle vermeldingen van verkoper en koper worden hierna op dezelfde manier bedoeld als bovengenoemde zin.
2. Alle door de koper gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Op alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. 
Alle onoverkomelijke geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter.

Zorgplicht en Integriteit:

1. Te allen tijden zijn de projecten die door verkoper – Nonhebel - worden uitgevoerd op locatie van de klant – koper – weesafhankelijk. Bij een twijfel aan de juiste omstandigheden wordt de uitvoering verschoven naar een tijdstip waarop de uitvoering wel optimaal kan worden gedaan. Indien de klant doorgang eist van uitvoering op een project zonder dat de weersomstandigheden dit toelaten volgens de inschatting van de verkoper/uitvoerder, vervallen alle rechten op garantie.
2. Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel reputatie van de merken van de verkoper zouden kunnen worden aangetast.
3. Zowel verkoper/uitvoerder als afnemer/opdrachtgever hechten waarde aan en houden zich aan een gezonde sociaal maatschappelijke gangbare integriteitsnorm, zijn transparant en oprecht in hun houding en handelen.

Offertes/Opdrachten:

Alle mondelinge en schriftelijke offertes alsmede projectbeoordelingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1. Opdrachten (orders) zijn voor de verkoper en de koper eerst bindend, wanneer zij door de verkoper schriftelijk of mondelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.

Gewicht, kwaliteit en adviezen:

1. De verkoper heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en in rekening te brengen, waarbij de (af-)metingen en de wegingen van de verkoper bindend zijn.
2. De verkochte goederen doen bij verkoop aan de door ons gestelde en de fabrieksnormen. Reclamaties dienen te geschieden binnen 14 dagen na aankoop.
3. Voor de antislip toepassingen door ons uitgevoerd, geldt een garantie welke tijdens de projectbeoordeling wordt overeengekomen. Voor eventuele slijtage en andere schade is de verkoper niet verantwoordelijk.
4. Verwerkings-, toepassings-, en andere adviezen, evenals begeleiding en instructies, leggen de verkoper geen verantwoordelijkheid op voor de uitvoering en het eindresultaat. Elke verwerking van gekochte materialen door de koper of derden ontslaan de verkoper van schadegevolgen als bijvoorbeeld delaminatie van coating. 
5. Kleuren kunnen licht afwijken van voorbeelden. Er is eveneens kleurverschil mogelijk tussen voorbeelden op gedrukte media alsmede op de website getoonde kleuren en de werkelijk geleverde 
materialen. Over deze kleine kleurverschillen kan niet gereclameerd worden.

Prijzen:

1. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW.
2. Bij opdrachten/orders gelden de prijzen zoals die schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen. Bij twijfel geldt altijd de prijs zoals in offerte vermeld staat. 
Tevens zijn de daarin vermeldde aanbeta-lingsregelingen van toepassing.
3. Indien bij het tot stand komen van de verkoop niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen dan geldt de prijs zoals die op dat moment in de prijslijsten (op te vragen bij verkoop@nonhebel.nl) van Nonhebel vermeld staat.
4. Bij een orderplaatsing onder € 500,00 worden administratie- en verzendkosten à € 15,00 in rekening gebracht. Bij orderplaatsing boven € 500,00 vervallen deze kosten.
5. De verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen (we bedoelen goederen die de verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies) uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.
6. Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 10% geeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat de verkoper hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Betaling:

1. Betalingen in de webshop worden direct via Shopify payments of via Mollie voldaan, betaling in geval van door Nonhebel uitvoerende werkzaamheden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Verkoper is gerechtigd om bij projecten een aanbetaling voor de te leveren goederen / diensten te vragen. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15 % van het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente.
5. Acties en kortingen gelden enkel indien deze schriftelijk in de offerte / prijsopgave zijn beschreven en overeengekomen.
6. Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.

Achteraf betalen via Klarna

Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 30 dagen na de verzending van je goederen te betalen/na de datum waarop de dienst beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna zal je een betalingsopdracht sturen zodat je direct aan Klarna kan betalen. Voor de contactgegevens en meer informatie over Klarna kan je klarna.com bezoeken.

Je betaalt enkel wanneer je je bestelling hebt ontvangen!

Klarna biedt consumenten Aankoopbescherming, wat inhoudt dat je als consument niet hoeft te betalen voor je bestelde goederen tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je zal helpen wanneer je problemen hebt met je aankoop.

Ga voor meer informatie en instructies naar: 

https://www.klarna.com/nl/aankoopbeschermingklarnas-aankoopbescherming-voor-consumenten/

Kosten en commissie

We brengen een commissie van 0 € per aankoop in rekening.

Herinneringskosten

Als Klarna niet de volledige betaling heeft ontvangen op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld, moet je aanmaningskosten betalen in overeenstemming met onderstaande tabel. Tussen iedere herinnering zit minimaal 10 dagen.  

Van

Tot

Eerste herinnering

Tweede herinnering 

Derde herinnering

€ 0

€ 4.99

€ 0

€ 2.00

€ 4.00

€ 5.00

€ 9.99

€ 0

€ 3.00

€ 5.00

€ 10.00

€ 19.99

€ 0

€ 4.00

€ 6.00

€ 20.00

€ 49.99

€ 0

€ 5.00

€ 7.00

€ 50.00

€ 99.99

€ 0

€ 7.00

€ 10.00

€ 100.00

€ 499.99

€ 0

€ 10.00

€ 13.00

€ 500.00

  •  

€ 0

€ 13.00

€ 17.00

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna

Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

Deze informatie downloaden.

Leveringen / Retours

1. Bij bestellingen onder € 500,00 is de bijdrage in de administratie- en verzendkosten € 9,95 exclusief BTW.
2. Bij orderbedragen/projecten onder € 1.000,00 is de verkoper gerechtigd om voorrijkosten te berekenen.
3. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreken waarvan de koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
4. Retourzendingen zijn toegestaan, binnen 14 dagen, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend per mail aan contact@nonhebel.nl. “Sommige producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat of kleur volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
5. Indien de door de verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclamaties wegens andere gebreken dienen te geschieden nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk 2 weken na factuurdatum.
6. Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aanspraken jegens de verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de koper in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal de verkoper slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van de verkoper kan de verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan de koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel de koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren.
7. Telefonische reclames dienen binnen de genoemde termijn van 2 weken schriftelijk te worden bevestigd.
8. Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling danwel de verpakking van het product door de koper of derden.
9. De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door de verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de koper voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de verkoper heeft medegedeeld dat de goederen deze eigenschappen dienden te bezitten en de verkoper deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.

Risico / Aansprakelijkheid

1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de koper.
2. Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering heeft voldaan. 
3. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkige geleverde goederen. Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijk geleverde goederen in rekening gebrachte bedrag, minus emballage kosten, vóór omzetbelasting en na aftrek van kortingen.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
5. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade aangaande de geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst, ontstaan door derden of eventuele aanspraken van derden hierop.
6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, letselschade of schade aan een andere zaak dan het desbetreffende product.

Ontbinding

1. Mocht de verkoper als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd.
2. Indien de situatie genoemd onder punt 1. langer dan 1 maand duurt, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. Onder overmacht wordt in deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper en verder iedere omstandigheid buiten de macht van der verkoper, ook indien er sprake is van omstandigheden welke te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.
3. Verkoper is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, alle lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:

a) de koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan verkoper is verschuldigd. 
b) De koper in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

In beide bovenstaande gevallen wordt elk openstaand bedrag direct en ineens opeisbaar. In beide bovenstaande gevallen is de verkoper gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen.